İstanbul Barosu’nu kınayan memur sendikalarına karşı açıklamamız

Adalet Büro Sendikası (Adalet Sen)

Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Büro-İş)

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur Sen)

İcraat Yargı Çalışanları Sendikası (İcra Yargı Sen)

Başkanlıklarına,

Öncelikle hatırlatmak isteriz ki, Avukatlar, Adliye emekçilerinin düşmanı değil, yargının kurucu unsuru ve bir paydaşı olarak adliye emekçilerinin mesai arkadaşıdır.

Sendika ve konfederasyonların görevleri yasal olarak düzenlenmiş ve uygulanmaktadır. Bu görevler kamu ve özel sektör için hemen hemen birbirine yakın ya da aynıdır. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu m.19 hükmüyle kamu sendikalarına, üyeleriyle kamu idaresi arasında çıkan uyuşmazlıklarda yardım görevi verilmiştir. Ancak üyelerinin hukuka aykırı davranışları nedeniyle üçüncü kişilerle veya mesleki kuruluşlarla ortaya çıkacak sorunlarda taraf olma görev ve yetkisi olmadığı gibi Kanunun lafzından bunun yasak olduğu da anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle, avukatlar ve İstanbul Barosu ile polemik üretirken değil, aşağıda listelenen görevleri yerine getirdiği ölçüde Sendikalarınızın takdir göreceğinizi söylemeyi kendimize görev biliyoruz:

a) Kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında  faaliyetlerde bulunmak (m.19/a),

b) Gerekli kurumlarla ve bu arada tabii ki barolarla ortak çalışmalar, verimlilik araştırmaları yapmak ve raporlar düzenlemek (m.19/c), 

c) Üyelerin meslekî yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve yayınlarda bulunmak (m.19/d),

d) Üyelerinizin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yaparak öneriler getirmek (m.19/e),

e) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak (m.19/f),

f) Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, misafirhane spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurmak (m.19/g),

g) Depremden etkilenen bölgelerdeki adli personele üyelik şartını aramaksızın yardımlar, konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapmak (m. 19/h). 

Kısacası Sendikalarımızı, 

Aşırı dosya ve iş yükü altında ezilen, fazladan ve düşük ücretle çalıştırılan, doğal afetlerde ve salgın hastalıklarda yeteri kadar korunmayan, amirlerinin ve siyasilerin tahakkümü altında ezilen adliye personellerini (üyelerini), bu yüklerden kurtarmak adına somut projeler üretirken, manevi anlamda yıpranmış personele etkin psikolojik destek verirken, personelin menfaatlerini bakanlıklar ve hükümet nezdinde savunurken ve etkin baskı yaparken görmek isteriz. 

AVUKAT HAKLARI GRUBU

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir