İstanbul Barosu numaralı değildir, sadece İstanbul Barosudur.

Türkiye Barolar Birliği’nin dijital sistemlerinde ve basılı evraklarında bulunan “İstanbul 1 No’lu Barosu” tanımlamasının kaldırılıp “İstanbul Barosu” olarak düzeltilmesi talebimizi Türkiye Barolar Birliği’ne KEP üzerinden ilettik.

Benzer şekilde başvuru yapmaları için İstanbul Barosu’na mensup meslektaşlarımıza buradan açık çağrı yapıyoruz.

Kendi dilekçenizi veya aşağıdaki dilekçemizi kullanarak Türkiye Barolar Birliği’ne iadeli taahhütlü posta ile veya KEP üzerinden başvurabilirsiniz.

TBB KEP adresi: turkiyebarolarbirligi@hs02.kep.tr

TBB Yazışma adresi: Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sokak No 8 06650 Balgat / ANKARA


GÜNCELLEME : 31.12.2021 günü Türkiye Barolar Birliği’nden cevap geldi. Cevap yazısı için tıklayınız.TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA

BAŞVURAN : Av. …….

İstanbul Barosu ……. no’lu sicilde kayıtlı adres

KONU : Türkiye Barolar Birliği’nin dijital sistemlerinde ve basılı evraklarında bulunan “İstanbul 1 No’lu Barosu” tanımlamasının kaldırılıp “İstanbul Barosu” olarak düzeltilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Bilindiği üzere, 7249 sayılı kanunla değiştirilen 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 77’nci Maddesinin 3’üncü paragrafına “Aynı ilde yeni bir baronun kurulması hâlinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandırır.” şeklinde bir hüküm eklenmiştir.

2- Daha sonra, Türkiye Barolar Birliği’nin verdiği yetkinin ardından, kuruluş genel kurulunu yapan İstanbul 2 No’lu Barosu 30.09.2020 tarihinde tüzel kişiliğini kazanmıştır. Doğal olarak, “2 No’lu Baro” unvanını almıştır. Türkiye Barolar Birliği yönetiminin bu konuda usule ve hukuka uygun bir Yönetim Kurulu kararı alıp almadığı bilinmemekle birlikte, o tarihten sonra verilen avukatlık ruhsatları, avukatlık kimlikleri ve diğer basılı evraklar ile; bakanlıkla, noterlerle, cezaevleriyle ve sair kurumlarla olan veri entegrasyonlarında 1878 yılından beri kullanılan “İstanbul Barosu” unvanı “İstanbul 1 No’lu Barosu” olarak değiştirilmiştir ve ne yazık ki bu şekilde kullanılmaya devam etmektedir.

3- Oysa yapılan kanun değişikliği, aynı ilde kurulan yeni baroların farklı isimler veya tanımlamalar almasını engellemek için numaralamanın tercih edildiğini göstermektedir. 7249 sayılı değişiklik kanunun gerekçesinde ve kanuna bağlı olarak değiştirilen TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde aksine bir yorum veya kanun metnini açıklayıcı bir düzenlememe bulunmamaktadır. Bahsi geçen “yeni” baroları “numaralama” yetkisi açıkça Türkiye Barolar Birliğine ait olmakla birlikte, bu hüküm sadece aynı ilde yeni kurulan/kurulacak barolar için geçerli olacak, aynı ildeki mevcut bir baro için geçerli olmayacaktır. Dolayısıyla, 1878’te kurulmuş, tarihi Cumhuriyetimizden de eski olan İstanbul Barosu’nun resmi tüzel kişilik unvanı tarihi misyonuna uygun olarak “İstanbul Barosu” olarak devam etmeli, kanunda “birden başlamak suretiyle” ifadesine uygun olarak İstanbul Barosu “birinci” olarak kabul edilmeli ve ancak yeni kurulan barolar iki, üç, dört.. olarak numaralandırılmalıdır.

4- Bir kanun metnini yorumlarken, farklı yöntemlerle yorumlamak gerekir. İster lafzi, ister tarihi, ister amaçsal, isterse de sistematik yorum metodu kullanılsın, tüm yorum metotları aynı sonuca götürmektedir. Kanun metninin lafzi yorumu dahil tüm diğer yorum metotlarında, İstanbul Barosu’nun isminin değiştirilmesi veya numaralandırılması gerektiğine ilişkin bir yoruma doğrudan veya dolaylı olarak dahi ulaşılamamaktadır. İkinci olarak kurulan bir barodan sonra, mevcut il barosunun isminin değiştirilmesine yönelik açıkça emredici bir hüküm de bulunmamaktadır. Kaldı ki, İstanbul’da ikinci bir baro kurulmamış olsaydı, İstanbul Barosu’na herhangi bir numara verilmeyecek; 2 no’lu baro kapanmış / kapatılmış olsaydı dahi yine “İstanbul Barosu” unvanıyla tüzel kişiliği devam edecekti. Hal böyleyken, 143 yıllık mazisi olan İstanbul Barosu’nun tüzel kişilik unvanının “ikinci bir baronun varlık sebebine bağlı” tutulması dahi kanun koyucunun böyle bir amaca sahip olmadığını açıkça ortaya çıkarmaktadır.

5- Öte yandan, aynı Kanun her ilde, en az 1 baro mevcut olmasını da öngörmüş ve aynı zamanda Avukatlık Kanununun 77’nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesine göre, bölgesi içinde en az otuz avukat olan her il merkezinde kurulmuş bulunan baroların kanuni organlarını kurabilme olanağını sonradan yitirmeleri halinde, Türkiye Barolar Birliği’nce bu baroya kayıtlı avukatların en yakın baroya bağlanmasına karar verileceği düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere, bir ilde kurulan ilk ve ismini ilden alan baronun varlığı esas kabul edilmiş, devamında kurulacak baronun zamanla tüzel kişiliğini kaybedebileceği ihtimali de kanunda açıkça yer bulmuştur. Bu kapsamda, bugün için İstanbul Barosu’nun isminin (1) no’lu baro olarak değiştirilmesi durumunda ve (2) no’lu baronun tüzel kişiliğini kaybetmesi halinde, İstanbul’un kadim ve köklü barosunun ismi yine İstanbul (1) nolu barosu olarak değiştirilmeyecek, İstanbul Barosu olarak kalmaya devam edecektir. Bir başka anlatımla, İstanbul’un asıl ve tarihi itibariyle ilk barosunun ismine (1) eklenmesinin veya diğer baroların varlığına göre kaldırılmasının, İstanbul Barosu’nun kurumsallığına gölge düşürmekten başka bir faydası olmayacaktır.

6- Bu sebeplerle, dönemin TBB Yönetim Kurulunun herhangi bir kararı olmaksızın, keyfi ve hukuka aykırı uygulamasıyla “de facto” olarak değiştirilen “İstanbul 1 No’lu Barosu” unvanını 54.000’den fazla üyesi olan bir baronun mensubu olarak kabul etmek mümkün olmadığı gibi, dijital sistemlerde ve basılı evraklarda “İstanbul Barosu” olarak düzeltilmesini talep etmek gerekmiştir.

TALEP :

1- Türkiye Barolar Birliği’nin dijital sistemlerinde ve basılı evraklarında bulunan “İstanbul 1 No’lu Barosu” tanımlamasının kaldırılıp “İstanbul Barosu” olarak düzeltilmesine,

2- Bu konuda TBB Yönetim Kurulu tarafından bir karar alınmışsa, kararın aynı usulle kaldırılıp yeni bir karar alınmasına,

3- Avukatlık ruhsatları, avukatlık kimlikleri ve diğer basılı evraklar ile; bakanlıkla, noterlerle, cezaevleriyle ve sair kurumlarla olan veri entegrasyonlarında “İstanbul Barosu” unvanının kullanılmasına ve ilgili resmi kurumlara bildirilmesine,

4- İşbu başvurumun sonucu hakkında tarafıma bilgilendirme yapılmasına,

Karar verilmesini saygılarımla talep ederim. (…/…/20..)

Av. ……


TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN CEVABI

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir