İstanbul Barosu Genel Kurulunda kabul edilen önergeler

İstanbul Barosu’nun 16 Ekim 2021 tarihinde yapılan Genel Kurulunda, grubumuz ve diğer gruplar tarafından sunulan önergelerin kabul / ret oylamalarını içeren kısmını içeren genel kurul tutanak özetini yayınlıyoruz. Genel Kurul Tutanak Özetinin tam metnini buradan görebilirsiniz.

Genel kurulda oybirliği / oyçokluğu ile kabul edilen önergelerin hayata geçip geçmediğini yakından takip edeceğiz. (“Kalın” harflerle belirtilen önergeler AHG tarafından sunulmuştur)

GENEL KURUL TUTANAK ÖZETİNDEN İLGİLİ KISIMLAR:

Gündem 10. md uyarınca “İstanbul Barosu İç Yönetmeliği’nin hazırlanması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi” hususu Genel Kurul’un oyuna sunulmuş ve “oyçokluğu” ile kabul edilmiştir. 

Gündem 11. md’de yer alan Yargı ve Meslek Sorunlarının Görüşülmesi’ne başlandı. Divanımıza, bu gündem başlığında karar altına alınması istenen pek çok önerge sunulduğu görüldü. Önergelerin, okunup oylanmasından önce ; 1136 s. Av.K. 88. Md’nin “Genel kurul toplantısında, görüşüleceği gündemde belirtilmemiş konular hakkında karar verilemez.” hükmü uyarınca, alınacak kararların “tavsiye niteliğinde” olacağı Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. 

Sıra ile ayrı ayrı okunan ve her biri için akabinde oylaması gerçekleştirilen önergeler (önerge asılları tutanak ekinde olduğu için, talepler tutanak içeriğine özetlenerek aktarılmaktadır) ve oylama sonuçları :

1. “Avukatlar tarafından yapılan şikayetlerden masraf avansı alınmaması” konusundaki önergenin REDDINE (oyçokluğu ile) 

2. “CMK ve Adli Yardım tarifelerindeki ücretlerin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi düzeyine çıkarılması, CMK ücretinden KDV alınmaması ve beraat vekalet ücretine hükmedilmesi için gerekli çalışmaların yapılması” konusundaki önergelerin KABULÜNE (oybirliği ile) 

3. “İstanbul Barosu binalarında, özellikle konferans salonları ve tuvaletlere engelli bireylerin doğrudan ulaşımını sağlayacak mimari düzenlemeler yapılması” konusundaki önergenin KABULÜNE (oybirliği ile) 

4. “Yabancı hukuk bürolarının avukatlık kanununa aykırı faaliyetlerinin önlenmesi” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile) 

5. “Baro Meclisi toplantılarının internet ortamında naklen yayınlanması” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile) 

6. “İstanbul Barosu tarafından gerçekleştirilecek tüm ihalelerin “açık ihale’ yoluyla yapılması ve ihale süreçlerinin internet ortamında herkesin ulaşabileceği şekilde yayınlanması” konusundaki önergelerin KABULÜNE (oyçokluğu ile) 

7. “Toplanan aidatlar ile harcama kalemlerinin (gelir —gider bilançolarının) istanbulbarosu.org.tr sitesinde yayınlanması ve üyelerce görülebilmesi” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile) 

8. “Baro Komisyon ve Merkezlerinde yapılan görevlendirmelerin, atama usulüyle değil seçimle gerçekleştirilmesi” konusundaki önergelerin KABULÜNE (oyçokluğu ile) 

9. “Yönetim Kurulu gündeminin ve kararlarının baro internet sitesinde yayınlanması” konusundaki önergenin KABÜLÜNE (oyçokluğu ile)

10. “Marmara Bölgesi’nde bulunan ceza ve infaz kurumlarına ulaşım için de de servis konulması” konusundaki önergelerin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

11. “Baro Meclis Yönergesi” 12/a maddesinin, toplantıların 3 ayda bir yerine ayda bir yapılmasını sağlayacak şekilde değiştirilmesi” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

12. “Adliye binalarındaki asansörlerin, avukatların da barokart ile yararlanacak şekilde tahsisi için gerekli başvuruları yapmak” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

13. “İstanbul, Istanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerinde veya yakınlarında sadece avukatların yararlanabileceği ve kafe – restoran olarak kullanılacak bir yerin tahsisi” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu iie)

14. “Adil Yargılanma Hakkı talebine yanıt verilmediği için hayatını kaybeden Av.Ebru TIMTİK anısına ilan edilen 14 Haziran Uluslararası Adil Yargılanma Hakkı Günü’nün İstanbul Barosu tarafından da kabul edilmesi” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

15. “Genç Avukatlar Merkezi’nin, Genç Avukatlar Meclisi’ne dönüştürülmesi ve organlarının seçim ile belirlenmesi” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

16. “İşveren avukat ile bağlı çalışan avukat arasında tip sözleşme yapılması ve bunun takibi” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

17. “İstanbul Barosu bünyesinde Psikolojik Danışma Servisi açılması” konusundaki önergenin KABULÜNE (oybirliği ile)

18. “İstanbul Barosu bünyesinde Avukat Danışma Merkezi kurulması” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

19. “Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Tarifesi’nde Stajyer Avukatlar için asgari ücret düzeyinde avukatlar için de ekonomik prametrelere ve mesleğin saygınlığına uygun bir belirleme yapılması ve bunun denetlenmesi” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

20. “Silivri Cezaevi’nde baro odası açılması” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

21. “İstanbul’daki hapishanelerin periyodik olarak ziyaret edilerek aylık hak ihlali raporları hazırlanması ” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

22. “İstanbul Barosu bünyesinde Mülteci ve Göçmen Hakları Merkezi ile LGBTİ+ Hakları Merkezi kurulması” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

23. “Stajyer Avukatlara, adliye stajı süresince baro tarafından karşılıksız burs verilmesi ve stajın ikinci altı aylık döneminde ücret ödenmesi için TBB ve Parlamento düzeyinde gerekli çalışmaların yürütülmesi” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

24. “Lokal benzeri mekanların kurulması” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

25. “Mesleğe yeni başlayan ve serbest çalışan avukatların kullanımına ofis olarak tahsis edilecek alanların oluşturulması” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

26. “SEM dersleri arasına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin konulması” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

27. “İstanbul Barosu bünyesinde İşçi Avukat Hakları Merkezi kurulması” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

28. “Baro organlarına seçilme yeterliliği konusunda kıdem eşitsizliğinin giderilmesi için TBB ve Parlamento düzeyinde gerekli çalışmaların yürütülmesi” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile) 

29. “Balmumcu sosyal tesislerinin kira akdinin sonlandırılarak tahsis amacına uygun şekilde kullanılması ve akabinde satılarak adliyelere yakın ortak büro mekanları açılması için yeni taşınmazlar alınması konusunda TBB ile görüşme yapılması” konusundaki önergenin KABULÜNE (oyçokluğu ile)

30. “Erkek avukatların, kadın avukatlara ve LGBTİ+ bireylere dönük ayrımcı uygulamalarının önlenmesi için yönetmelik çalışması yapılması” konusundaki önergenin REDDİNE (oyçokluğu ile)

  • “0-10 yıl kıdeme sahip meslektaşların ücretsiz mesleki sorumluluk sigortasının Baro Yönetim Kurulunca yapılması” konusundaki önerge, içerik olarak yasaya uygun olmadığı, uygulama olanağı bulunmadığı için OYLANMADI.
  • “Baronun anlaşma yaptığı ALTUR şirketi dışında diğer şirketlerden de fiyat alınması ve açık ihale  yapılması ve Adalet Nöbeti’nde şirket avukatı Av.KemaI AYTAÇ dışında birisine yetki verilmesi” konusundaki önerge, ilk kısmı yukarıdaki 6. md’de karara bağlanan husus kapsamında kaldığı, ikinci kısmı da baro ile ilgili olmadığı gerekçesi ile OYLANMADI.
  • Bütçe tasarısı kapsamında yer alan “yıllık keseneği belirlemeye yarar gösterge rakamının avukatlar için 2.500 olarak belirlenmesi” önerisi; bir kısım üyeden gelen “baro keseneğinin mesleğin ilk beş yılında olan meslektaşlardan asgari düzeyde alınması” yönündeki önergeler üzerine yapılan tartışmalar sonucu Yönetim Kurulu tarafından 2.000 gösterge rakamı olarak revize edilmiş ve aynı yöndeki önerge ile birlikte oylanarak “oybirliği” ile kabul edilmiştir.


GENEL KURUL TUTANAK ÖZETİ

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir