İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç’a Açık Mektup

Avukat Hakları Grubu olarak, İstanbul Baros yeni başkanını ziyaret ederek, kendisini tebrik ettik ve aşağıdaki mektubu kendisine teslim ettik :

Sayın Av. Filiz Saraç,

            Öncelikle, sizi ve yönetim kurulunu tüm avukatlar adına tebrik eder, tüm baro kurullarına başarılı ve aktif bir çalışma dönemi dileriz.

            Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, İstanbul Barosu, Türkiye’nin en önemli hukuk kurumu olmakla birlikte, hukuk politikaları üretmek, geliştirmek, takibini yapmak ve ayrıca avukatların mesleki dayanışmalarını ve mesleki gelişimlerini sağlamak anlamında tarihi misyona ve anayasal bir göreve sahiptir.

Ancak gelinen noktada, avukatların meslek örgütleri olan barolarına ilgileri ve barolarından olan beklentileri de gittikçe azalmaya başlamıştır. Bunun bir sebebi de İstanbul Barosunun önceki yönetimlerinin avukatları kapsayıcı uygulamalardan uzaklaşması ve baroları dar kadrocu bir yapıyla idare etmeye çalışmalarıdır.

            “Etkin baro, güçlü avukat” sloganıyla çıkmış olduğunuz bu yolda, İstanbul Barosunu etkin, avukatları güçlü kılmanın en ideal yolunun avukatları barolarıyla yakınlaştırmak ve mesleki örgütlülüğü tekrar benimsetmek olduğunun altını çizerek, aşağıda sıraladığımız beklentilerin karşılanması gerektiğini sizinle paylaşmak isteriz.

1-        Meslek içi eğitimlerin kalitesinin yükseltilmesi ve hukukun yeni alanlarına ilginin artırılması hedeflenmelidir. Meslek içi eğitimlerde, uygulamaya ve pratik bilgilere daha çok yer verilmelidir.

2-        Staj Eğitim Merkezi liyakate göre yeniden yapılandırılmalı, eğitimci avukatların anılarını anlattığı bir yer olmaktan çıkarılarak, başta avukatlık uygulamaları ve etiği olmak üzere, mesleğin uygulanmasına ve mesleki bilgi becerilerin artırılmasına yönelik eğitimlere ağırlık verilmelidir.

3-        Baro Meclisi yeniden yapılandırılmalı, üye sayısı azaltılarak daha katılımcı ve daha aktif bir meclis yapısına kavuşturulmalıdır.

4-        Genç Avukatlar Merkezi kapatılarak, katılımcı ve aktif olabilecek bir Genç Avukatlar Meclisi kurulmalıdır.

5-        Baronun tüm hukuk politikalarını üreten, baronun en dinamik ve en üretken yapısını oluşturan merkezler, kurullar ve komisyonlar, atama ve grupçuluk anlayışından çıkarılmalı, her meslektaşın kendi alanlarında rahat katılım yapabileceği ve çalışabileceği, her ay kendi alanlarında rapor ve çalışma ve üretebilen yapılar haline getirilmeli, baro yönetimi ilgili komisyonlardan görüş ve öneri toplayabilmelidir.

6-        Anadolu yakasında hizmet verebilecek ve içinde her türlü etkinlik yapılabilen bir baro merkezi en kısa sürede kiralama, paylaşım veya satın alma gibi farklı modeller kullanılarak hayata geçirilmelidir.

7-        Tüketici hakem heyetlerinden kent konseylerine kadar İstanbul Barosu tarafından görev tevdi edilen avukatların katılımı için önceden duyuru yapılmalı ve başvuranlar arasından liyakate göre seçim yapılmalıdır.

8-        Avukat Hakları Merkezini daha etkin ve gönüllülük esasından çıkarılarak – gece bölgesel nöbet, gündüz adliye nöbeti – sistemine bağlanmalı, aktif olarak destek veren her nöbetçi avukata ücret ödenmelidir.   

9-        Avukat Hakları Merkezinden ayrı ve bağımsız olarak Avukatlık Hukuku ve Uygulamaları Araştırma Merkezi kurulmalı, bu merkez avukatlara mesleğin ifa şekli ve uygulamalar ile ilgili rehberler hazırlamalı, avukatların görev yapmalarına engel olan tüm uygulamalar ve makamlar raporlanmalı, avukatlarla haksız rekabet eden kişi ve şirketlerle mücadele edilmelidir.

10-      Avukatların yönetime aktif olarak katılabilmesini ve yönetime yol gösterebilmeleri açısından geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmeli, bu çalıştaylarda elde edilen çıktılarla baronun gelecekteki politikaları şekillendirilmelidir.

11-       Meslektaşlarımız arasındaki haksız rekabet ve TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğine aykırılıkların etkin takibi ve mesleğin saygınlığını zedeleyen eylemlere yönelik olarak avukatlar tarafından yapılan şikayetlerin ücretsiz olarak alınıp resen ihbar kabul edilerek işlem başlatılması sağlanmalıdır.

12-      CMK avukatları arasında mesleki dayanışmayı artırmak, deneyim paylaşılması ve örgütlü hareket edilebilmesini sağlamak için CMK bölge veya grup toplantıları yeniden başlatılmalıdır.

            Yukarıda sayılan genel beklentilerin karşılanması hususunda, Avukat Hakları Grubu olarak her bir üyemizle destek ve yakın işbirliği kurmaya hazır olduğumuzu, yapılacak tüm çalışmalara aktif katılım sağlayacağımızı beyan ederek işbu iyiniyet ve işbirliği mektubumuzu saygılarımızla sunarız.

AVUKAT HAKLARI GRUBU

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir