Tüketici Hakem Heyetlerine KEP’ten sunulan avukat vekaletnamelerine baro pulu ibraz edilemiyor!

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurduk: Avukatların tüketici hakem heyetlerine KEP ile yanıt verirken baro pulu ibraz edemediğinden, Türkiye Barolar Birliği ile birlikte gerekli teknik düzenlemeleri yapmalarını istedik.

Diğer bir sorun ise: Tüketici hakem heyetlerinin, vekil sıfatıyla savunma verilmesine rağmen kararları vekil yerine asile göndermesidir. 7201 s. Tebligat Kanunu m. 11 uyarınca vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

KONU: Tüketici Hakem Heyetleri Nezdinde Vekâletname İle Görülen İşler Hakkında

Bilindiği üzere, 1136 s. Avukatlık Kanunu’nun 27’nci maddesinin üçüncü fıkrası yetkili mercilere sunulan vekâletnamelerde baro pulu olması zorunluluğunu düzenlemektedir. Bu hükme istinaden Türkiye Barolar Birliği’nin 30/09/2020 tarih ve E-16118 sayılı yazısına cevap olarak 19/11/2020 tarih ve 77002794-405-E-00059118773 sayılı yazınızla tüketici hakem heyetlerine bu hususta bilgilendirme yapıldığı açıklanmıştır.
Açık kanun hükmüne bir itirazımız olmamakla birlikte uygulamasında ciddi sorunlar ve fiili imkânsızlıklar mevcuttur. Şöyle ki:

Bu yıl içerisinde tüketici hakem heyetlerinin kuruluş amacına ve günümüz şartlarına uygun olarak, oldukça faydalı bir uygulama getirilmiştir. Bu kapsamda, görülen uyuşmazlık konusuna ilişkin taraflardan talep edilen bilgi ve belgelerin elektronik ortamda iletilmesinin yolu açılmış ve yurt genelinde hizmet veren tüm tüketici hakem heyetlerine KEP adresi sağlanmıştır.
Birçok meslektaşımız da sağlanan bu imkândan faydalanarak müvekkillerine yöneltilen şikâyetlere elektronik ortamda KEP üzerinden yanıt vermektedir. Baro pulu ibraz zorunluluğunun, KEP üzerinden gönderilen yanıtlarda avukatlar tarafından yerine getirilmesi fiili olarak mümkün değildir. Müdürlüğünüz ve heyetlerin bu konudaki beklentisinin karşılanması için öncelikli olarak gerekli teknik düzenlemeler yapılmalıdır. Bu da ancak TBB ve Adalet Bakanlığı’nın iş birliği ile baro pulu ücretinin elektronik ortamda yatırılması suretiyle mümkün olabilecektir. Şikayet edilen firma ve vekillerinin Tüketici Bilgi Sistemi’ne (TÜBİS) dahil edilmesi, savunma sunulabilmesi ve dosya durumlarının takip edilebilmesinin en uygun ve etkili yöntem olacağı görüşündeyiz.

Konuyla ilgili uygulamada rastlanan bir diğer önemli sorun da dosyaya vekil aracılığıyla savunma sunulmuş olsa dahi heyetlerin kararı asile tebliğ etmeye devam etmesidir. Bilindiği üzere 7201 s. Tebligat Kanunu m. 11 uyarınca vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur. Uygulamada ise vekil tarafından usulüne uygun olarak sunulan savunmalar dosyaya girse ve esasa alınsa dahi kararların müvekkillere tebliğ edilmeye devam edildiği görülmektedir. Vekil aracılığıyla savunma sunulan uyuşmazlıklarla ilgili kararların asile tebliğ edilmesi, kararlara karşı 15 günlük itiraz süresiyle ilgili mağduriyetlere yol açtığı gibi kanun hükmüne de açıkça aykırıdır. Vekilin adeta yok sayıldığı ve sanki savunma asil tarafından sunulmuş gibi kayıt altına alınan durumlar da ayrıca mevcuttur. Karşılaşılan bu sorunların, vekâletnamelerdeki baro pulu eksikliğinden daha önemli olduğu ve öncelikli olarak ele alınması gerektiği kanaatindeyiz.

Bahsi geçen sorunların çözülebilmesi için önerilerimizin ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri alınarak en kısa zamanda hayata geçirilmesini talep ederiz.

Saygılarımla,
Av. Onat Temmuz AYDIN (Avukat Hakları Grubu Adına)

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir