Avukat Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin yenilenmesi için taslak metin önerdik

”Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği” ilk defa 21.11.2003 tarihinde kabul edildi, en son değişiklik ise 07.09.2010 tarihinde yapıldı. Bugünlerde, hem Barolar Birliği nezdinde, hem de İstanbul Barosu bünyesinde Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin güncellenmesi için çalışmalar başladı.

Biz de Avukat Hakları Grubu olarak, bu çalışmalara katkı olması ve avukatlar arasında tartışma yaratması amacıyla, kendi taslağımızı hazırladık ve avukat kamuoyuna sunduk. Aynı taslak, 7.2.2020 günlü İstanbul Barosu Meclis toplantısında da meclis üyesi avukatlarla paylaşıldı.

Meslektaşlarımız, aşağıdaki form aracılığıyla veya info@avukathaklari.net e.posta adresinden görüş, öneri ve eleştirilerini bizlere ulaştırabilir. Gelen görüşler doğrultusunda, mesleğimize ve teknolojik gelişmelere uygun bir deontoloji çalışması yapacağımıza inanıyoruz.


TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

(Avukat Hakları Grubu Önerisi)

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamında olanların, iş elde etmek veya salt ün kazanmak için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesidir. Avukatların mesleklerini özen, dürüstlük, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket etmelerini, yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; avukatları, avukatlık ortaklıklarını, avukatlık bürolarını ve avukat stajyerlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 55 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Genel Hükümler

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, internet ve her türlü kitle iletişim aracı dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, verdiği bilgilerin yanlış ve aldatıcı olmaması, sır saklama yükümlülüğüne ve avukatlık mesleğinin temel değerlerine aykırı olmamak kaydıyla, sunduğu hizmetlerle ve tercih ettiği çalışma alanları ile ilgili olarak kamuyu bilgilendirme hakkına sahiptir.

Tabela, Basılı Evrak, İnternet Sitesi, Sosyal Medya

Madde 5 — (1) Bu Yönetmelik kapsamında olanların kullanacakları unvanlar, tabelalar, basılı evraklar, internet siteleri, web / mobil uygulamalar ve benzeri materyaller reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamaz, bu materyallerde gerçek olmayan, yanlış, yanıltıcı ve aldatıcı beyanlara yer verilemez.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, sosyal medya ve benzeri ortamlarda avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket eder ve reklam niteliği taşıyacak ifadelere yer veremez; mesleğin kamu hizmeti özelliği gözetilerek, kendisinin ve herhangi bir kişinin özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulunamaz; nefret söylemi, ayrımcılık, ırkçılık ve cinsiyetçilik içeren ifadeler kullanamaz.

Medya İlişkileri ve Sponsorluk

Madde 6 — (1) Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; Yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarında, konferanslarda ve benzeri etkinliklerde, internet ortamında röportaj, sohbet, konuşma, tartışma ve benzeri programlara katıldıklarında; reklam sayılabilecek her türlü davranıştan, avukatlık mesleğini zedeleyici, müvekkil ve danışanlarının gizliliğini ihlal edecek nitelikte her türlü açıklamadan, ayrıca reklam nitelikli haberlere konu olmaktan kaçınmak zorundadırlar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; herhangi bir etkinliğe veya sportif faaliyete ücret veya hizmet karşılığı sponsor olabilir, ancak bu sponsorluk ilişkisi herhangi bir şekilde tanıtım veya reklam materyallerinde kullanılamaz.

Seçimlerde Adaylık

Madde 7 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar iş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla, baro veya Türkiye Barolar Birliği organ ve başkanlık seçimleri ile genel veya yerel seçimlerdeki adaylıklarına ilişkin bilgileri seçim tarihinden azami 2 ay önce başlayıp seçimi izleyen 10 gün içinde sona erdirmek kaydı ile yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları veya internet yoluyla duyurabilirler. Bu duyurular amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olur.

Yükümlülükler

Madde 8 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; salt ün kazanmaya yönelik her tür girişim ve eylemlerden kaçınmak, kendisine talep yaratacak veya reklam sayılabilecek her hangi bir girişim ve eylemde bulunmamak, üçüncü kişilerin kendileri için reklam sayılabilecek bu tür eylem ve davranışlarına izin vermemek, haberdar olduğunda engel olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde barolar tarafından ilgiliye bir uyarı yazısı gönderilir ve söz konusu aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği, aksi takdirde baro tarafından resen soruşturma açılacağı bildirilir. Uyarı yazısının ilgilisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde aykırılığın giderilmediği tespit edilirse, baro tarafından resen soruşturma başlatılır. Bu Yönetmeliğe aykırı fiil veya fiilleri birden fazla işleyenler hakkında uyarı yazısı gönderilmez, derhal ve resen disiplin soruşturması açılır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın giderilmesi imkansız hale gelmişse veya geleneksel medyada yayınlanmışsa, uyarı yapılmaksızın baro tarafından resen soruşturma başlatılır.

(3) Türkiye Barolar Birliğine yapılan şikayet başvuruları içerik incelemesine tabi tutulmaksızın avukatın kayıtlı olduğu baroya gönderilir

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.


Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir