2022 Yılı İçin Belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Revize Edilmesini Talep Ettik (Cevaplandı)

Türkiye Barolar Birliği tarafından yapmış olduğumuz başvuru cevaplanmıştır. Cevap yazısını sizlerle paylaşmaktayız.

28/01/2022 tarihli başvurumuza ilişkin bilgiler ve dilekçemiz aşağıda yer almaktadır.


Türkiye Barolar Birliği’ne başvurarak, 2022 Yılı için belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin güncel
ekonomik dinamiklere ve avukatların takip ettikleri güncel işlere göre revize edilmesi talep ettik.

DİLEKÇE METNİ:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

BAŞVURANLAR : Av. M. Gökhan AHİ – Av. Lidya Öztürk
İstanbul Barosu (25358) (66674)

KONU : 2022 Yılı İçin Belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin güncel
ekonomik dinamiklere ve avukatların takip ettikleri güncel işlere göre revize edilmesi talebimiz.


AÇIKLAMALAR :


1- Bilindiği üzere Avukatlık Kanunu’nun 168’inci maddesine göre Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından baroların da görüşü alınarak her yıl Ekim ayı sonuna kadar
Adalet Bakanlığı’na gönderilir ve daha sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak bir sonraki takvim yılı
için yürürlüğe girer. 2022 yılı için belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi de 20 Kasım 2021 tarihli
31665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


2- Önceki yılların standart artışlarından öteye gidemeyen 2022 tarifesi ile avukatların zorunlu iş ve
yaşam giderleri ile ödemek zorunda olduğu vergiler, öngörülmemiş ve/veya göz önünde
bulundurulmamış, Kasım, Aralık ve Ocak ayları ekonomik dinamikleri karşısında avukatlar
enflasyonun altında ezilmeye mahkum edilmiştir.


3- Her dönem Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için neredeyse standart bir artış oranı belirlenmesi,
günümüz ekonomik verileri de göz önünde bulundurulduğunda avukatları uzun vadede geçim
sıkıntısına sürükler hale geldiği gibi, mesleğin onurunu tehdit eder hale gelmiştir. Nitekim;

a. 2021 Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte vergi, harç ve para cezaları için de dikkate
alınan yeniden değerleme oranı 3 Kasım 2021’de yüzde 36,2 olarak belirlenmiş, daha
sonra bu oran 23 Aralık 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
b. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 3 Ocak 2022 tarihli açıklamasına
göre, elektriğin birim fiyatına yüzde 50 ila yüzde 125 zam yapılmıştır.
c. Yeniden Değerleme Oranının açıklandığı günlerde litresi 8,08 TL olan benzin, 2022
Ocak ayı içerisinde litresi 14,04 TL’ye çıkarak yüzde 73 zamlanmıştır.
d. Gayrimenkul ve kira fiyatları yüzde 100 üzerinde zamlanmıştır.
e. Barolar tavsiye niteliğindeki ücret tariflerini yine yüzde 25’in çok çok üzerinde
yapmak zorunda kalmıştır.
f. “Bağımsız enflasyon araştırma şirketi” olan ENA Grup Tüketici Fiyat Endeksi, E-
TÜFE’deki 12 aylık artış oranın, Ocak 2022 itibariyle yüzde 82.81 olarak
gerçekleştiğini tespit etmiştir. (https://enagrup.org)
g. Birbiriyle doğrudan bağlantısı olmasa da, geçmiş dönem asgari ücret ve Avukatlık
Asgari Ücret Tarifelerine gelen artış oranları ise şu şekilde olmuştur:

Asgari ÜcretAAÜT
2018-2019%26%25
2019-2020%15%25
2020-2021%21%20,5
2021-2022%50%25


4- Yıllık resmi ekonomik veriler dahi göz önünde bulundurulduğunda Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesinin avukatların zorunlu giderlerini ve sürdürülebilir çalışma maliyetlerini karşılayamadığı
ortadadır. Karşı taraf vekalet ücretinin avukatlar için ciddi bir gelir kaynağı olduğu günümüz
ekonomisinde, avukatların müvekkillerine / danışanlarına verdikleri hukuki hizmetler nedeniyle uygulamak zorunda kaldıkları en düşük tarife ücretleri bile, Ocak 2022 itibariyle avukatların
giderlerini ve yaşam standartlarını karşılayamaz haldedir. Keza Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre
belirlenen Adli Yardım Ücret Tarifesi de geçimini sağlamak için Adli Yardım görevlendirmesi alan
meslektaşlar için angarya haline gelmeye başlamıştır.


5- Dikkat çekmek isteriz ki, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviye olan asgari
ücretin net 4.253 TL olduğu ülkemizde, anonim şirketlerde ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi
ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık asgari avukatlık ücretinin KDV dahil
4.255 TL olarak belirlenmesi, vergilerden arındırılmış haliyle asgari ücret düzeyinin bile altına inmiş
olması, yargının üç sacayağından olan avukatlık mesleğinin itibarsızlaştırılması ve verilen hukuki
hizmetlerin değersizleşmesi anlamına gelmektedir.

6- Türkiye Barolar Birliği önceki başkanı Metin Feyzioğlu’nun 19 Kasım 2021 tarihli Avukatlık
Asgari Ücret Tarifesinde yapılan yüzde 25 artışı “Müjde!” olarak nitelendirdiği basın açıklamasında
“Biz fildişi kulelerden atıp tutmadık” söyleminin aksine meslektaşlarımızın pratikte yaşadığı her türlü
sıkıntıdan bihaber olarak çıkarılan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin günümüz ekonomik verilerine
göre, avukatlık mesleğine yaraşır ve meslek onuruna uygun bir hayat standardı sağlayamadığı çok
açıktır.

7- Daha da kötüsü, artış oranı güncel ekonomik verilere göre çok düşük kalan Avukatlık Asgari
Ücret Tarifesi, bu haliyle 11 ay daha uygulanmak zorunda kalınacaktır ki, bu durum avukatlar için
mesleği çekilmez ve sürdürülemez hale getirmeye fazlasıyla yeterli olacaktır.

8- Ayrıca, tarifede yer alan saatlik danışma ücretlerinin 20 dakikadan az olmamak üzere dakikalara
bölünerek hesaplanabilmesi sağlanmalıdır. Hukuki danışma ve karşılığında ücret ödeme kültürünün
yerleşemediği ülkemizde, yurttaşlar için avukata erişim kolaylaşacak, danışma ücreti ise ihtiyaçlarına
göre daha makul hale gelecektir. Böylelikle, avukatlardan alınacak hukuki danışmanlık oranı büyük
ölçüde artacak, hak kayıplarının önüne geçilebilecektir.

9- Güncelde avukatların takip ettiği bazı işler ve takipler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer
almamaktadır. Bu durum, asgari bir ücret belirtmek zorunluluğuna uyamayan avukatlar için haksız
rekabet yarattığı gibi, avukatların tekelinde olan işlerin başka kişilerce yapılmasına zemin
oluşturmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Göç İdarelerinde takip edilen işler, yabancıların çalışma ve
oturma izinleri için takip edilen işler, kişisel veri hukuki uyumluluk çalışmaları, site ve toplu yapı
yönetimlerine verilen hukuki danışmanlık hizmetleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, 1136 sayılı
Kanunun 35/A maddesinde uzlaşma sağlama hizmeti, 6284 sayılı Kanuna göre alınacak koruyucu
önleyici tedbirlerin alınması, şirket ve dernek genel kurul işlerinin hazırlık işlemleri, şirketlerin
yönerge, ana sözleşme hazırlanması ve benzeri işler, ticaret sicil memurluklarında takip edilen işler
gibi çeşitli hukuki yardımlar tarife güvencesinden yoksundur. Yine önemle belirtmek isteriz ki, aile
mahkemeleri ile ticaret mahkemelerinde görülen davalar için bir asgari ücret halen belirlenmemiş,
anlaşmalı boşanma, veraset ilamı, veraset intikali gibi işler için dahi referans alınacak bir asgari ücret
tarifesi bugüne kadar oluşturulmamıştır.


SONUÇ VE TALEP : Açıklanan tüm sebeplerle, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun
toplanarak, (karşı taraf vekalet ücretini ödeyecek olan yurttaşların hak arama özgürlüğüne engel
olmayacak ancak meslek onurunu da koruyarak avukatların iş ve yaşam standartlarına uygun gelecek
şekilde) güncel ekonomik veriler baz alınarak 2022 yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin
yenilenmesini, tarifede yer almayan işlerin ve takiplerin eklenmesini ve yeni tarifenin Adalet
Bakanlığına gönderilerek Resmi Gazete’de yayımlanması için karar alınmasını talep ederiz.
28.01.2022

Başvuruda Bulunanlar
Av. Gökhan AHİ – Av. Lidya Öztürk
(Avukat Hakları Grubu Adına)

İlk yazı tarihi : 28/01/2022 Güncellenme Tarihi: 15/03/2022

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir