İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin 2.10.2020 gün ve 96 no’lu kararının iptali için dava açtık

Avukatlık Kanunu’unun Geçici 23. madde ile “son rakamı çift olan yılların Ekim ayında yapılması öngörülen İstanbul Barosu Genel Kurulu”nu erteleyen İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin 2.10.2020 gün ve 96 no’lu kararının iptali için, Avukat Hakları Grubu’nu temsilen kendi adına Av. Erdost Balcı tarafından 4 Ekim 2020 tarihinde İstanbul 6. İdare Mahkemesinde dava açıldı.

GÜNCELLEME 1: İstanbul 6. İdare Mahkemesi, “yürütmenin durdurulması” talebimizi ‘şartların gerçekleşmediğinden’ dolayı 17.11.2020 tarihli kararıyla reddetti. Dava esas incelemesi açısından devam ediyor.

GÜNCELLEME 2: İstanbul 6. İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi’nin 02.10.2020 tarih, 83362133050. 01. 04 sayı ve 96 nolu kararının, baro genel kurul toplantı ve etkinliklerinin sınırlı bir süre için (01.12.2020 tarihine kadar) ertelenmesine ilişkin dava konusu kısmında hukuka aykırılık bulunmadığından dolayı davanın reddine karar verdi. 17.02.2021

GÜNCELLEME 3: İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi, İstinaf dilekçesinde ileri sürülen iddialar, dayandığı hukuki ve kanuni gerekçeleri uygun bularak, İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 17/02/2021 tarih ve E:2020/1632, K:2021/194 sayılı kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından istinaf talebinin reddine karar verdi. 6.10.2021


İSTANBUL İDARE MAHKEMESİNE
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DAVACI : Erdost BALCI (T.C. No:……)

…. Sk. …… Apt. No:…… Kadıköy/İstanbul

DAVALI : İSTANBUL VALİLİĞİ
Hoca Paşa, Ankara Cd., 34110 Fatih/İstanbul
DAVAYA KONU
İDARİ İŞLEM : T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi
Hıfzısıhha Meclisi’nin 02.10.2020 tarih, 83362133050.01.04
sayı ve 96 nolu kararı.

KONU : İdari işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

İstanbul Barosuna kayıtlı olarak 44657 sicil numarası ile Avukatlık yapmaktayım. Ayrıca, İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından 02.09.2020 tarihinde, Avukatlık Kanunu’nun 82.maddesine uygun bir biçimde yapılan seçimli olağan genel kurulda da yönetim kurulu adayıyım (ek-1).
İstanbul Barosu Genel Kuruluna bir gün kala; İç İşleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 89780865-153-16230 Sayılı, Koranavirüs Ek tedbirler konulu genelgesi ile “… Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak… ” denilmiştir.
Devamında, davaya konu 02.10.2020 tarihli T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun 96 numaralı kararı ile ” mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi “ne karar verilmiştir.

Söz konusu karar tarafımca 03.10.2020 tarihinde öğrenilmiştir.
Avukatlık Kanununun 82. Maddesi ile Baroların olağan genel kurullarının ne zaman ve ne şekilde toplanacağı düzenlenmiştir.
İç İşleri Bakanlığının genelgesinde “düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir” denilmiş olmasına rağmen Barolar, genel kurulları kanunla belirlenmiş kurumlar olduğundan bu kavram etkinlik kavramı içine alınamaz.
Kaldı ki yapılacak seçimin yapılıp yapılmayacağı hususu Valiliğin veya İl Hıfzısıhha Kurulunun yetkisinde değildir. Söz konusu işlem açıkça yetki yönünden sakat bir idari işlemdir.

Yapılacak baro seçimleri neticesinde Aralık ayında yapılacak olan Barolar Birliği seçimlerinin de yapılması mümkün olmayacaktır.
Baro ve Birlik seçimlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı, Anayasa m.135’e uygun olarak çıkarılan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda gösterilmiştir. Anayasa ve Kanunla düzenlenen baroların ve Birliğin seçimlerinin bir genelge ile ertelenmesi, hem Anayasa m.13 ile m.135’e ve hem de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun seçimle ilgili hükümlerine aykırıdır.

Yüksek Seçim Kurulu, 6.12.2008 tarihli ve 317 sayılı ilke kararı ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuat hükümlerine atıfta bulunarak, bu kuruluşların yönetim ve denetim organlarının seçim takvimini ertelenmesi hususunda kendisini yetkisiz addederken; Hıfzısıhha Kurulunun böyle bir tasarrufta bulunması yetki aşımıdır.

Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 72. maddesinde bu tür bir yetkiye yer verilmediği gibi İçişleri Bakanlığı kararında zikredilmeyen ve 77. maddede yer alan umumi mahallerde vuku bulacak içtimaların sınırlandırılmasına ilişkin hüküm de özel kanun olan durumlarda uygulanabilecek nitelikte bir hüküm değildir.

Baro genel kurullarının ertelenmesi, Kanunun 72. maddesinde gösterilen tedbirler arasında öngörülmemiştir
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, il veya ilçe umumi hıfzıssıhha meclislerine, kamu sağlığı bakımından tehlike arz eden bulaşıcı bir hastalığın bulaşmasının, yayılmasının önüne geçmek amacıyla gerekli tedbirleri alma görev ve yetkisi vermektedir (m. 72).
Buna göre söz konusu Kurullar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim organlarının seçimine ilişkin süreçte adayların, seçmenlerin ve görev yapacak sair kişilerin bulaşıcı hastalığın yayılmasının önüne geçmek amacına yönelik olarak almaları gereken tedbirleri belirleyebilir.
Ancak, bu kurullar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim organlarının Kanunla belirlenmiş seçim takviminde değişiklik yapılmasına, bu takvimin ertelenmesine karar verme yetkisine sahip değillerdir.

İç İşleri Bakanlığının tavsiye niteliğinde çıkardığı genelge dayanak yapılarak İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kanuni düzenlemenin ortadan kaldırılması sonucu doğuracak şekilde ve normlar hiyerarşisine aykırı biçimde, hukuki öngörülebilirliği de ortadan kaldırır nitelikteki kararın öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptalini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 23. Maddesi başkanlık etmeyi ancak ve ancak Vali’ye vermiş, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisine vekaleten başkanlık etme görevini ise sağlık müdürüne vermiştir.
Valiye tanınan yetki; kanunla tanınan bağlı yetki olduğundan ve münhasıran vali tarafından kullanılması kanunun amir hükmü olduğundan bu meclise başkanlık görevi hiç bir şekilde vali yardımcısına bırakılamaz.
Baro seçimlerinin ertelenmesine ilişkin davaya konu 96 numaralı İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu kararı “yetki” unsuru bakımından da açıkça hukuka aykırıdır

Ülkemizde ve İstanbul’da pandemi tedbirlerine ilişkin hali hazırda uygulanmakta olan bir tedbir bulunmamaktadır. Siyasi partiler genel kurullarını yapmakta, adliyelerde duruşmalar yapılmaktadır. Gerekli tedbirlerin alınarak Baro genel kurulunu yapabilmek mümkün iken, Hıfzısıhha Meclisinin kararı ile seçimin yapılması Kanuna aykırı olarak engellenmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, Avukatlık Kanunu, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, İYUK ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Dosya ekleri ve sair ispata elverişli hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen ve resen gözetilecek nedenlerle, T.C. İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 02/10/2020 tarih, 83362133050.01.04 sayı, 96 Nolu kararının ivedilikle incelemeye alınarak ve idarenin savunması beklenmeksizin yürütmesinin durdurulmasını ve hukuka aykırı kararın tüm sonuçları ile iptalini, yargılama giderlerinin davalı yan üzerine bırakılmasını talep ederim.

Erdost BALCI
(e-imzalıdır)

Ek-1: Kimlik Fotokopisi ve Adaylık Açıklaması ve Genel Kurul Çağrısı
Ek-2: İçişleri Bakanlığı Genelgesi
Ek-3: İl Hıfzısıhha Meclisinin 96 nolu kararı
Ek-4: Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ, Prof. Dr. Ersan ŞEN ve Dr. Dilşad Çiğdem SEVER’e ait konuya ilişkin hukuki görüşler.

İDARE MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA RET KARARI

Baro Genel Kurulu Erteleme İptal davası RET kararı


Baro Genel Kurulu Erteleme İptal davası İstinaf RET kararı

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir