AHG Ankara, avukatların UYAP’ta yaşadığı 48 farklı sorunu veya eksikliği Adalet Bakanlığına iletti.

Avukat Hakları Grubu – Ankara, Meslektaşlarımızın UYAP üzerinden gönderdikleri taleplerin hiç işleme alınmadığı ve/veya çok geç işleme alındığı yönündeki şikâyetleri ile, tespit ettiği 48 farklı sorunu Adalet Bakanlığına iletti.

Avukat Hakları Grubu Ankara’nın resmi web sitesi: https://www.avukathaklariankara.com

ADALET BAKANLIĞINA

Avukat meslektaşlarımız, icra müdürlüklerinde takip ettikleri dosyalara ilişkin taleplerini, pandemi koşulları nedeniyle çoğunlukla elektronik imza kullanarak UYAP üzerinden ilgili icra müdürlüklerine iletmektedir. Ancak, avukatlar meslektaşlarımızın UYAP üzerinden icra müdürlüklerine gönderdikleri taleplerin hiç işleme alınmadığı ve/veya çok geç işleme alındığı yönündeki şikâyetler; yine mahkemelere UYAP üzerinden gönderilen taleplerin kaleme gitmeden sağlıklı bir şekilde işleme konulamaması sebebiyle aşağıda yer alan sorunlar tespit edilmiştir. Bu sorunların çözümü UYAP aracılığıyla sağlandığı takdirde adliyeye giriş çıkışlar azalacak ve daha az insanın sağlığı riske edilecektir. Ötesinde UYAP’ın etkin kullanımının yargılama hızını da artıracağı açıktır.

UYAP SORUNLARI

1. UYAP ana ekranda taraf bilgilerinin dosya içine girmeden görülememesi,

2. Aciliyeti de olan koruma kararlarına ait dosya içindeki evrakların görüntülenememesi,

3. UYAP üzerinden açılan davaların, iş bölümü dikkate alınmaksızın tevzi edilmesi, bu nedenle görevsizlik kararı verilmesine yol açılması,

4. Adli yardım talepli davaların harçsız açılamaması,

5. Vasiyle açılan davaların UYAP sisteminde Vasi kaydıyla açılamaması,

6. UYAP üzerinden seri davaların açılamaması,

7. İhtiyati haciz talepli başvurunun fiziki yapılması halinde gider avansı alınmaması ancak UYAP üzerinden açıldığında gider avansının zorunlu tutulması,

8. BAM dosyalarında dosyanın kapanış tarihinin listelenmek suretiyle görülememesi, dolayısıyla karar verilip verilmediğinin denetlenmesinin zorlaşması,

9. İcra dosyalarında yapılan sorgulamalar sırasında, sorgulama işlemine ait menüye girildiğinde ve sorgulamaya başlanılmadan, “Eş zamanlı sorgulama yapamazsınız” hatasının görüntüleniyor olması,

10. İcra dosyalarında borçluya tebligatın yapılmasına rağmen, kesinleşme kaydının memur tarafından yapılmaması veya geç yapılmasının önüne geçecek bir sistemin olmaması,

11.Yasayla harçtan muaf tutulan kurumlar aleyhine UYAP üzerinden açılan icra takiplerinde harç tahsilatının zorunlu olması,

12.İcra takiplerinde TAKBİS ve EGM sorgularının hata vermesine rağmen, sorgulamayı yapmış gibi 120 dakikalık bekleme süresine geçmesi,

13.İcra müdürlüklerine gönderilecek taleplerde 5 dakikalık bekleme süresi uygulanması ve bu uygulama nedeniyle yargılama faaliyetlerinin gecikmeye uğraması,

14. Hukuk değişik iş dosyalarına UYAP ekranından ulaşılamaması,

15. İcra hukuku kapsamında yapılacak, icra ceza mevzuatına özgü davaların UYAP üzerinden açılamaması sorunu,

16.Tüketici Hakem Heyetlerinin kararlarını icra takibine konu ederken, UYAP tarafından zorunlu tutulan esas-karar numarası formatının, hakem heyetinin esas—karar numarası formatıyla eşleşememesi sorunu ve bu nedenle takiplerin açılamaması sorunu, 

17. İcra dosyalarından, banka vb. yerlere gönderilecek IIK 89/1 birinci haciz ihbarnamelerinin tüm borçlular yönünden gönderilmesine olanak tanıyan bir sistemin bulunmayışı,

18. İcra müdürlükleri ve/veya alacaklı vekili tarafından yapılan TAKBIS — EGM sorgularında, birbirinden tutarsız sonuçların çıkması sorunu,

19. İcra dosyalarında görüntülenen Hesap Tablosunun hatalı olması, eski yıl dosyalarındaki hesapların güncel olmaması sorunu,

20. İcra dosyalarına kurum/kuruluş ve sair yerlerden gelen cevabi yazıların, memur onayına tabi olmaksızın sisteme eklenmemesi sorunu,

21. Birden fazla borçlunun bulunduğu icra takiplerinde sistemden oluşturulan taleplerin ayrı ayrı borçlu sayısına göre istenilmesi sorunu,

22. UYAP üzerinden başlatılacak rehin ve ipotek takiplerinde, araç veya taşınmaz bilgisinin girileceği bir bölümün olmayışı sorunu,

23. Gizlilik kararı olmayan değişik iş dosyalarında, avukatların görüntüleyebildiği evrakların ve sairlerinin kısıtlı olması sorunu,

24. Gizlilik kararı olmayan değişik iş dosyalarında, avukatların, müvekkil yanın ismini dahi görememesi sorunu,

25. UYAP üzerinden yapılan suç duyurularının havale almasına rağmen savcılık dosyalarında görüntülenememesi sorunu,

26.CMK 141. madde uyarınca açılacak tazminat davalarının UYAP üzerinden açılamaması sorunu,

27.Savcılık dosya inceleme taleplerinin yanıtsız bırakılmasını engelleyecek bir sistemin olmaması sorunu,

28. Savcılık soruşturma dosyalarında tarafların isimlerinin görüntülenememesi sorunu,

29. Ceza İnfaz Kurumundan dosyaya gönderilen dilekçe, üst yazı, müzekkere cevaplarının avukat ekranlarında görüntülenememesi sorunu,

30.Ceza davalarına dair dosyalarda birçok evrakın kısıtlı olması, kimi zaman avukat tarafından gönderilen evrakın dahi UYAP üzerinden görülememesi, memurun onay kapsamındaki yetkisinin uygun bir şekilde düzenlenmemesi sorunu,

31.Sulh Ceza Hakimliği nezdinde tutuklama ve adli kontrol kararlarına itirazların UYAP üzerinden yapılabilmesine imkân sağlanmaması sorunu,

32. Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak görevli olduğu konularda, UYAP üzerinden dava açılamaması sorunu,

33. Bölge İdare Mahkemeleri nezdindeki davalarda safahatın görüntülenememesi sorunu,

34. Danıştay’a UYAP üzerinden evrak gönderememe ve ödeme yapamama sorunu,

35.Anayasa Mahkemesine yapılacak başvuruların UYAP üzerinden yapılamaması sorunu,

36.İdari yargı cismani zarardan kaynaklı tam yargı davalarında harcın 1/5’den hesaplanmaması,

37 . Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru dosyalarının içeriğinin görüntülenememesi sorunu,

38. GENEL35 Sistem içerisinde bekleme süresinin oldukça kısa oluşu, kısa süre içerisinde sistemin otomatik olarak kullanıcıyı sistem çıkarması sorunu,

39.Kapalı dosyaların, kapanma tarihine göre sıralamasının yapılmasına çalışıldığında sistemin kararlılığının bozulması sorunu,

40.UYAP üzerinden gönderilen her türlü dilekçe ve talebin, memur tarafından işleme konulmasını hatırlatıcı uyarıların bulunmaması sorunu,

41.Tüm dosyaların ekrana sorgulanarak, listelendiği menüde tarafların isimlerinin görüntülenememesi sorunu,

42.Farklı işletim sistemlerinde UYAP sisteminin kararlı olarak çalışmaması sorunu,

43. Mahkemeler arası UYAP üzerinden gönderilen dosyaların avukat ekranında EK ve sayı numarası olarak görüntülenmesi, evrakları incelemek için her sayfa evrakın tek tek indirilmesinin gerekmesi, bu sistemin geliştirilerek tüm ekleribir seferde açabilecek bir ekranın bulunmaması sorunu, (Mahkeme kalemlerinde bu ekler tek tuşla diğer sayfaya geçebilmektedir.)

44. İlk defa vekaletname sunulan dosyalarda, vezne saatinin geçmesi halinde vekalet harcı ve baro pulu yatırılamadığı için, vekaletnamenin dosyaya sunulamaması sorunu, (HMK uyarınca eksik harcın yatırılması için süre verileceği düzenlenmiş olmasına rağmen, acil işlerde vekaletnamenin dosyaya sunulamaması nedeniyle hak kaybına yol açılabilecektir.)

45.İzinli hakimlerin görüntülenebileceği bir sistemin geliştirilmemiş olması, izin kaydının girilmesi durumunda o mahkemede duruşması olan avukatlara sistemin uyarı/bilgi mesajı göndermemesi sorunu,

46.Kamu avukatları tarafından UYAP üzerinden, kurum görevlendirme yazısı sunulduğunda, ilgili avukattan baro pulu tahsilatının yapılması, kamu avukatlarının baroya kaydı olmaması ve vekaletname sunulması zorunluluğu bulunmadığından, bu bedelin tahsil edilmesi sorunu,

47.Yapılan değişikliklere ve güncellemelere dair Güncelleme Notlarının yayınlanmaması sorunu,

48.Yeni vekaletname ve dilekçe sunulan dosyalar kapsamında, vekil kaydı yapılıncaya dek gönderilen dilekçenin doğru bir şekilde gönderildiğini teyit edebilecek ve dilekçeyi sistemdeki şekliyle görüntüleyebilecek sistemin tekrar aktive edilmemiş olması.

Gereği saygı ile sunulur. 16.11.2020

AVUKAT HAKLARI GRUBU ADINA

Av. Duygu ÇERİBAŞI

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir